Рейтинг новостей Молдовы


Loading...

Vasile Bumacov: Republica Moldova ar putea beneficia din 2014 de fonduri europene nerambursabile

Analistul economic, Viorel Chivriga, s-a ar?tat sceptic fa?? de perspectivele de accesare în anul 2014 a banilor europeni

Republica Moldova ar putea s? beneficieze cu începere din anul 2014 de fonduri europene nerambursabile pentru sus?inerea agriculturii. Banii vor fi acorda?i în cadrul Programului European pentru Agricultur? ?i Dezvoltare Rural? (ENPARD), ini?iat de Uniunea European? pentru sus?inerea agriculturii în statele Parteneriatului Estic.

...
Analistul economic, Viorel Chivriga, s-a ar?tat sceptic fa?? de perspectivele de accesare în anul 2014 a banilor europeni

Republica Moldova ar putea s? beneficieze cu începere din anul 2014 de fonduri europene nerambursabile pentru sus?inerea agriculturii. Banii vor fi acorda?i în cadrul Programului European pentru Agricultur? ?i Dezvoltare Rural? (ENPARD), ini?iat de Uniunea European? pentru sus?inerea agriculturii în statele Parteneriatului Estic.

Oficialul a precizat c? ?n luna mai anul curent, o delega?ie a Republicii Moldova va pleca la Bruxelles pentru a discuta cu exper?ii europeni despre condi?iile de accesare a acestor fonduri, iar ?n toamn? la Chi?in?u va fi organizat? o conferin?? interna?ional? ?n acee?i problem?.

Totodat?, Vasile Bumacov a precizat c? pentru putea  beneficia de fondurile europene Agen?ia pentru Interven?ie ?i Pl??i ?n Agricultur? urmeaz? a fi acreditat? ?n anul viitor pe plan interna?ional. ”?n anul 2013, ?n Republica Moldova urmeaz? a fi implementat un proiect-pilot care ar demonstra capacitatea autorit??ilor de la Chi?in?u de absorb?ie a fondurilor europene”, a ad?ugat  ministrul.

Pe de alt? parte, analistul economic, Viorel Chivriga, s-a ar?tat sceptic fa?? de perspectivele de accesare ?n anul 2014 a banilor europeni. ”Este l?udabil? ini?iativa autorit??ilor centrale de la Chi?in?u de a ini?ia astfel de negocieri, ?ns? p?n? la accesarea propriu –zis? a acestor bami este un drum foarte lung. Nu trebuie de uitat c? fondurile europene ,cum ar fi SAPARD, au fost acordate statelor ?n proces de pre-aderare la UE”, ?i-a argumentat pozi?ia analistul.

Totu?i, Viorel Chivriga a precizat c? ?n cazul unei reu?ite, agricultura Republica Moldova va avea doar de c??tigat ?n urma programului ENPARD, iar credibilitatea pe plan extern a R.Moldova va cre?te.

ARENA precizeaz? c? Rom?nia a beneficiat de programul SAPARD cu ?ncepere din anul 2000. Doar ?n perioada 2000-2006,  Rom?nia a beneficiat anual de c?te 150 de milioane de euro, alocate din fondurile europene.